"Know Thyself"
Season 1: Episode 1
of 
"The Legend of Ghoma-Roi"